Produkcja energii z OZE

W dniu 29.11.2021 r .Firma Dariusz Głuch F.H. BIGBUT podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2020.


 

Tytuł projektu: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Dariusz Głuch F.H. BIGBUT

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 233 073,32 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 189 490,50 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 123 168,82 PLN

 


 

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,585 kW w miejscowości Puławy, ul. Dęblińska 6a.

Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości będzie użytkowana przez Beneficjenta. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dwóch dachach obiektów należących do Beneficjenta nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

 


 

dotacja-oze

 


Zasadniczym celem projektu jest rozwój firmy i znacząca poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym. Cele pomocnicze projektu to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów generowanych podczas spalania konwencjonalnych paliw oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe produkty (zielona energia elektryczna), budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego itp. Projekt bezpośrednio i w całości wspiera Cel szczegółowy 4. Osi Priorytetowej Energia przyjazna środowisku, tj. zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest też zgodny z celem Działania 4.2, ponieważ przyczynia się do wypełnienia zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (tzw. 3×20%), oraz Strategii Europa 2020. Działania projektowe ukierunkowane są na budowę konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Działania projektowe wspierają dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionu, wykorzystując jego naturalne uwarunkowania i potencjały (Lubelszczyznę charakteryzuje najwyższe nasłonecznienie w kraju), zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Efekty projektu w pełni realizują oczekiwane rezultaty Działania 4.2, dotyczące produkcji energii elektrycznej i spadku emisji gazów cieplarnianych.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 19,04 kW i 20,40 kW (łączna moc 39,44 kW), w miejscowości Puławy, ul. Dęblińska 6a. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projekt zakłada budowę paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachach dwóch budynków. Projektowane instalacje będą składać się łącznie z 116 sztuk paneli fotowoltaicznych. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.